รางวัลและการรับรอง

Joint Commission International (JCI)

    โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ซึ่งให้การรับรองการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดย JCI เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้นำด้านการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ  

Telemedicine for Mobile Society (Temos)

    โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ได้รับรางวัลการรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยนานาชาติ (Care for International Patients) จาก Telemedicine for Mobile Society (Temos) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยนานาชาติตามมาตรฐานยุโรป ของประเทศเยอรมนี Temos เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลระดับโลกที่โดดเด่นด้วยมาตรฐานในการรักษาคุณภาพ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ Telemedicine ในการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวนับล้านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ห้องฉุกเฉิน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ