คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ให้บริการการป้องกันและรักษาทางทันตกรรมอย่างครอบคลุม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการการทำให้ปราศจากเชื้ออย่างสมบูรณ์  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการทางทันตกรรมในทุกด้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย กรุณาติดต่อ : คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032-616-872